10558.htm       CIMSZO:        Bernstein          SZEMELYNEV          Bernstein Béla  SZOCIKK:     "Bernstein Béla, rabbi őstörténetíró. szül. Várpalotán (Veszprém vm.) 1868 jan. 7. 1882-89. és 1890-1892. volt a budapesti Rabbiképző növendéke, a közbeeső esztendőt a breslaui Jüdisch-theologisches Seminarban töltötte. Bölcsészdoktori oklevelét 1890. Lipcsében nyerte. 1892-ben avatták rabbivá Budapesten. 1892-ben lett szombathelyi főrabbi, ugyanilyen minőségben került 1909. Nyíregyházára. Az Országos Rabbiegyesület alelnöke, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. Szaktárgya a zsidó történet és legkiválóbb ismerője a magyar zsidók szabadságharcbeli történetének. Erről írt kitűnő munkáját az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat jutalommal tüntette ki. Számos tanulókönyvet irt és tantervet készített. Tevékeny részt vett az Imit Bibliájának fordításában. Főbb művei: Die Schrifterklärung des Bachja b. Ascher ibn Chalâwaund ihre Quellen (Berlin, 1891); A Tóra (Imit bibliafordítás, Budapest, 1896); 1848-1849-i magyar szabadságharc és a zsidók (Budapest, 1898, Jókai Mór előszavával); A Tóra (tankönyv, bibliafordítás, 6 kiadás. 1902-1922.); A zsidóság története I-IV. (tankönyv, Nyíregyháza 1922-23); Zsidó vallástan (tankönyv, Nyíregyháza, 1922); A szombathelyi izr. elemi iskola története, (Budapest, 1896); Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn (Breslau, 1900); A Dunántúli Rabbiegyesület egyetemes részletes hittanni tanterve (Szombathely, 1901); 1848 és a magyar zsidók (Budapest, 1906); Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges; A jogakadémiai tanár és a zsidó erkölcs (Budapest, 1917); Egyetemes részletes hittani tanterv (Nyíregyháza, 1922); Jókai és a zsidók (Budapest, 1925); Tíz egyházi szónoklat ; Zsidó honvédek a szabadságharcban (Budapest, 1926); A hatórák (1928). Cikkei: A Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, A Jövőben, a Magyar Zsinagógában, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, a Magyar Zsidó Almanachban, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, az Egyenlőségben, a Vas és Szabolcs vármegyei helyi lapokban, a Zsidó Évkönyvben jelentek meg. E lexikon munkatársa."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 558 .cimszó a lexikon 111 . oldalán van.